International Dual Voltage Converter

220 <==> 110 Volt (Bi-directional)

Max. 80 Watt

Berfungsi sbg step-up (110 ke 220V) atau step-down (220 ke 110V)

Harga Rp 100.000,-